Създаването на експертен орган, работещ по темата за дигитализацията в сектора, ще предложат пациентските организации на Министерство на здравеопазването

На 24 март Национална пациентска организация организира виртуален форум на тема „Персонализирана медицина, иновации и дигитализация в здравеопазването“, който събра на едно място представители на доказали се с успешните модели на дигитализация страни, пациенти, неправителствени организации и технологични експерти.

Заинтересованите страни в сектора на здравеопазването се обединиха за пореден път около спешната нужда от въвеждане на дигитализация в здравния сектор. Експертите изтъкнаха важността от ясно дефиниран стратегически подход, така че дигиталната трансформация на здравеопазването да импонира на нуждите на пациенти, медицински специалисти и заетите в сферата страни, като постави пациента и неговите данни в центъра на системата. Според експертите, ключов подход е консолидацията между различни страни в здравеопазването и възможността за постоянна колаборация с цел създаването на работещи решения с висока добавена стойност, благодарение на експертизата, знанията и опита на участниците в системата. Това трябва да се реализира чрез създаването на междусекторен и мултидисциплинарен дебат в рамките на бъдещ експертен съвет, основаващ се на общи усилия и стратегически подход за поетапно въвеждане на новостите в сектора.

„Деветдесет и девет процента от Естония е дигитализирана (от електронна рецепта, през здравно досие и всякакви бази данни), данните са криптирани и са с изключително висока степен на сигурност.“, коментира г-жа Кармен Раал, съветник по дигитална трансформация в е-Естония. Тя допълни, че електронизацията в прибалтийската държава е стартирала като процес още през 2008 г. и има задължителен характер. Личната карта е електронна и всички данни са дигитализирани. „Основна роля за бързото и успешно развитие на дигитализационния процес в държавата ни е резултат от публично-частно партньорство, в което технологични компании с доказан опит и висока експертиза поеха ангажимент за създаване на ясна стратегия и национална инфраструктура, така че процесът да бъде ясно дефиниран и обезпечен впоследствие“, коментира г-жа Раал. Тя допълни, че по отношение на данните и тяхното използване, гражданите на Естония са тези, които притежават своите данни и те дават възможност за контролиран достъп на медицинските лица посредством различни нива. Тя уточни, че важно условие за постигане на този цялостен процес на дигитализация, не само в здравната сфера, но и във всички сфери, е именно ангажираността на управляващото правителство към темата, към редовното информиране на обществото за въведенията и работата с тях. Кармен Раал допълни, че ключът към интегрирането на всички системи в държавата, гарантирането на сигурността, ефективността и обмена на данните, е въведената през 2001 г. пътна карта, която в същността си представлява гръбнака на системата.

Друг лектор в събитието беше г-н Пека Кахри, технически сътрудник към Университетската болница в Хелзинки, една от най-дигитализираните болници в Европа. Той подчерта, че ролята му на технологичен експерт в болницата го ангажира с ефективна работа със заинтересовани страни, за да стимулира публично-частното сътрудничество, фокусирано върху дигиталното здравеопазване, здравните данни и интероперабилността на системите. „Основната ми цел е да помогна за свързването на най-добрите иноватори и доставчици на технологии с клиницистите на HUS и техните реални нужди. Това става чрез двустранни партньорства и екосистемен подход“, коментира технологичният експерт. Г-н Кахри подчерта, че във Финландия много иновации се случват на клинично ниво и обвързват лекарите с целия процес на дигитализация. „Общата инфраструктура и централизираните бази данни на HUS са основата на дигитализационния процес в лечебното заведение“, допълни Кахри.

ИТ системи като Digital Health Village, представени от него, са основни технологични платформи, които работят на системно ниво и насърчават развитието на научноизследователската и развойна дейност на ИТ отдела на HUS. Digital Health Village (Health Village) е цялостна платформа за дигитални услуги за здравеопазване, разработена съвместно с пациенти, здравни специалисти, ИТ експерти и пациентски организации, за да посреща своевременно нуждите на всички заинтересовани страни, както и да развива нови умения и компетенции у тях, обясни г-н Кахри, като отбеляза, че колаборацията между експертите в сферата е от ключово значение за успеха и работата на дигиталното здравеопазване във всяка една държава.

След изнесените презентации на успешни модели за внедряване на дигиталните услуги в здравеопазването, се проведе дискусия, участие в която взеха представители на Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, Българска Асоциация за Персонализирана Медицина, Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България, пациентски организации, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, , и др.

Участниците се обединиха около следните базисни моменти:

  • Необходима е политическа воля и стратегически подход за стартиране на дигитализацията в здравния сектор;
  • Важно условие за дигитализационния процес е консолидацията със заинтересованите страни в сектора и технологичните експерти в държавата, които имат знанията и опита да подпомогнат разработването на таргетирани решения с висока добавена стойност за ползвателите им;
  • Дигитализацията на сектора ще намали разходите, ще подобри контрола и ще даде възможност за предвидимост на процесите и събитията в системата;
  • Задължителна първа стъпка за дигитализационния процес е създаването на ясна стратегия и пътна карта за изпълнение на заложените стратегически цели. Рамка на секторна стратегия за дигитализацията на българското здравеопазване вече е разработена и дори представяна на институциите;
  • Ролята на държавата в процеса на дигитализация трябва да бъде проактивна, да задава рамката, стандартите, законодателството и да обезпечи инфраструктурата, но разработването на решения да се изгражда в партньорство с частния сектор, който има всички налични технологични знания и инструменти, за да създава стойност в сектора чрез дигиталните решения;

Дигитализацията трябва да бъде въвеждана поетапно, с много ясна информация, и послания към обществото, а клиницистите да бъдат включени активно в процеса, така че той да бъде максимално улеснен и оптимизиран на база ежедневната им работа.

В заключение експертите се обединиха, че дигитализацията на сектора трябва да се възприема като един непрестанен и еволюиращ процес, който да бъде непрекъснато надграждан и допълван, така че да импонира на нуждите на средата. Те изведоха като крайна необходимост създаването на стратегия за дигитализация на сектора, която да бъде ясно комуникирана и надграждана с експертите в сферата. Задължително е тази стратегия да се основава на мултидисциплинарен подход, обединяващ усилията на всички заинтересовани ведомства, експерти, съсловни и пациентски организации.

 

ЦЕЛИЯТ ЗАПИС ОТ СЪБИТИЕТО МОЖЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК: www.facebook.com/npo.bg/videos/299426915611731