• превенция на социално-значимите заболявания и намаляване на вредата от рисковите фактори – тютюнопушене, алкохол, нездравословно хранене и др.;
  • въвеждане на услугите по домашни грижи;
  • въвеждане на общностните услуги;
  • телемедицина;
  • реформи.

_____________________

Очаквайте!