Подтеми, застъпени в дебата:

 • състояние, развитие и перспективи,
 • регулация на парамедицинските и подпомагащите специалисти в здравната система;
 • недостиг на медицински сестри и ОПЛ;
 • неравномерно разпределение на медицинския персонал в страната.

ИЗКАЗВАНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ

Изправи се! Мутри вън!:

 • По отношение на изписването на 100% реамбурсирани медикаменти, логично е, че аптеките трябва да имат мотивация да извършват тази дейност и да се повиши таксата, която получават от НЗОК.
 • Трябва да имаме прогенерична политика и на национално ниво, и на ниво лечебни заведения.
 • По отношение на редките заболявания, необходима е наистина стратегия за тях, в която да вземат участие всички заинтересовани страни.
 • Държавата трябва да поеме своята отговорност и да подкрепя хората с редки заболявания.
 • Много ясно се вижда диспропорцията при разпределението на кадрите в страната.
 • Държавата трябва да се намеси с някакви стимули по отношение осигуряването на материално-битови условия. Необходимо е да се разработят системи  за допълнителна квалификация, която да създава различни степени на самостоятелност на извършване на грижи за пациентите от специалистите по здравни грижи, въпреки че това е против финансовия интерес на лекарите.

ГЕРБ-СДС:

 • Въпросът за кадрите е много съществен.
 • Работещите в системата на здравеопазването са основен капитал, който трябва да опазваме. Имаме сериозни предизвикателства. На първо място, е застаряващата работна сила и непривлекателността на самата професия (основно за медицинските сестри) и небалансираното регионално разпределение.
 • По осигуреност с медицински кадри България е на едно от средните места в Европа, с изключение на медицинските сестри. Има движение в ЕС от изток назапад, което трябва да отчитаме.
 • Отчитаме едно намаляване от МЗ на документи за работа в чужбина. Ние трябва да пазим нашия кадрови потенциал. Анкета между студенти, завършили медицини, около 30% отговарят „Западна Европа“, като причината не е основно заплащането, а правенето на съвременна медицина. Т.е. младите хора се интересуват и искат да работят съвременна медицина. Т.е. трябва да инвестираме в модерни технологии. Трябва да стимулираме инвестиции в образование и, най-вече – в следдипломното обучение.
 • Стажът на специалистите по здравни грижи трябва да е на работните места.

БСП за България:

 • По отношение на кадрите нямаме много възможност за позитивни коментари – България се превърна в експортьор на кадри. Цели поколения се изнесоха, току-що завършили студенти, но и там пазарът се насища. Нека видим възрастта на лекарите и сестрите – тя е катастрофално висока. Над 50-60% от лекарите е над 50 години. Да не говорим за сестрите, които в голямата си част са в пенсионна възраст. Младите ги привлича навън високото заплащане и възможностите за кариерно израстване, което тук не е налице.
 • За какви инвестиции в квалификация говорим, като ги оставяме с 800 лв. заплата?
 • Търсим създаването на регионални центрове, с ангажименти на регионалните общности – издигат свои кадри, дават възможност за скъпо обучение, дават възможност за специализация, след което тези кадри се връщат в родната си среда, сред близките си. Когато създаваш условия за труд, които удовлетворяват хората, те се връщат.
 • Но тук се поставиха много други въпроси, освен този за кадрите. Действително проблемът с редките заболявания е изключително тежък в България. Регистър практически няма – ни на редки, ни на други заболявания, вкл. на онкорегистър. Държавата има основна отговорност за това.
 • Здравеопазването и образованието са сектори от ключово значение за демографската картина. Ще си позволим да кажем няколко думи и за ножицата на заплащане в системата на здравеопазването. Нямаме нищо против някой да взима големи суми на база добра свършена квалифицирана работа, но не е нормално в пъти да са разликите. В масовия случай хората не могат с тези ниски възнаграждения да си издържат семействата.
 • Трябва в цялата държава да се създаде система за  достойно заплащане, по две МРЗ за специалистите по здравни грижи минимум, а отделните лечебни заведения да надграждат това заплащане според възможностите си.

Демократична България:

 • Нагледали съм се на достатъчно нелепи ситуации в системата за специализация. До 2-3 години ние ще изпаднем в такъв кадрови дефицит, че ще бъдат затваряни отделения и болници, защото не можем да ги обезпечим с медицински сестри и специалисти.
 • Въобще не съм съгласни с факта, че младите лекари не искат да напускат страната. Едва 20% от лекарите са до 40-годишна възраст.
 • Диспропорцията на лекарите в страната е огромна. Огромна е и диспропорцията на лекарите в отделните специалности. Вижте какво става със специалистите по инфекциозни болести, по патоанатомия и др.
 • Разликата в заплащането между българските и европейските здравни специалисти е огромна, понякога над 16 пъти.
 • От няколко години очакваме отговор на серия от предложения, насочени към задържане на младите лекари у нас.
 • Заплатите за дефицитните специалности на специализантите е до 2 МРЗ, които след удръжките са около 1000 лв. – средства, които не могат да осигурят на един млад специалист да се издържа самостоятелно.
 • Чрез дигитализация на системата, чрез ясно описание на кадрите по възрастови групи ще можем да прогнозираме политиките в здравеопазването, вкл. кадровата политика в дългосрочен план.